Građevinski konzalting

Ishodovanje građevinskih dozvola, temeljnog akta za građenje kojim se dozvoljava početak građevinskih radova.
Zastupanje kod određenih imovinsko pravnih radnji.