Izjava o privatnosti

Vlasnik web stranice ri-19.hr je tvrtka RI-19 d.o.o.

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar društva RI-19 d.o.o.

Ovim pravilima definiraju se osnovna pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima društava RI-19 d.o.o. kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, RI-19 d.o.o. želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama.

Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonskim aktima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

1. Prikupljanje podataka

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Informacije i podaci mogu se prikupljati i putem naših Internet servera ili korištenjem kolačića.

2. Obrada podataka

Podatke dobivene o Vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje RI-19 d.o.o. pruža
ispunjenje svojih obveza iz prethodno sklopljenih ugovora
ponuda usluga i proizvoda na tržištu
analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice
unaprjeđenje usluga i proizvoda, mjerenje Vašeg zadovoljstva uslugama
upravljanje odnosima s ispitanicima i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja
odabir kandidata za zapošljavanje
za marketinške aktivnosti

RI-19 d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

izvršavanje ugovora
legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja
izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama, za obradu vaših upita
radi ispunjavanja pravnih obveza, osobito s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza

3. Poveznice s trećim stranama

Na našoj web stranici možemo nuditi usluge ili proizvode trećih strana, no RI-19 d.o.o. isključuje svaku mogućnost dijeljenja bilo kakvih podataka uključujući i Vaše podatke trećim stranama.

4. Uporaba kolačića

Kako biste saznali kako koristimo kolačiće, pročitajte naša pravila o kolačićima.

5. Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

6. Pohrana i rok čuvanja podataka

Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo na zahtjev ili nakon 12 mjeseci od dana kad ste nam dali te podatke.

7. Automatska obrada podataka

RI-19 d.o.o. ne provodi automatsku obradu podataka.

8. Prava pojedinaca

RI-19 d.o.o. poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.
U trenutku prikupljanja informacija od RI-19 d.o.o. će pružiti sljedeće primjenjive informacije:

identitet i kontaktne podatke voditelja obrade
kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka
svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu
legitimne interese
primatelje osobnih podataka
razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje
prava vezana uz privole
postojanje niže navedenih prava

Ispitanici imaju sljedeća prava:

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”) – ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a RI-19 d.o.o. ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 

osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa grupe za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka
osobni podaci nezakonito su obrađeni
osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze
Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni i drugo.
Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.
Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. RI-19 d.o.o. u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.

9. Obavještavanje o povredi osobnih podataka

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da obavijestite o istome službenika za zaštitu podataka na e-mail adresu pravno@ri-19.hr.
U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.
U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP) u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka.

10. Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ova pravila privatnosti.

11. Promjene naše pravila privatnosti

Svaku buduću izmjenu naših pravila privatnosti objaviti ćemo na ovoj stranici. Ova pravila privatnosti primjenjuju se od 25. svibnja 2018. godine i zamjenjuju sva pravila i odluke koje su bile na snazi prije tog datuma.