Foto: Towfiqu Barbhuiya / Pexels

Legalizacije

Izrada arhitektonskog snimka stanja nezakonito izgrađene građevine, izjave o stabilnosti i mehaničkoj otpornosti.