Popis projekata

 • Cjelokupna rekonstrukcija i sanacija dvorca "STARA SUŠICA" sa izradom svih projekata, te vršenje nadzora
 • Rekonstrukcija krova i fasade "DOMA MLADIH" u Rijeci, sa izradom cjelokupne tehničke dokumentacije za unutarnju rekonstrukciju, ishođenje građevinske dozvole i ishođenje iste, te vršenje nadzora
 • Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekostrukciju objekta u dječji vrtić u Rijeci, Ive Marinkovića 22
 • Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića "Delfin" u Rijeci
 • Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju uslužno-opskrbnog centra u Čavlima
 • Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju uslužno-opskrbnog centra "ANDREA" u Rijeci, Čandekova ulica
 • Izrada izvedbene tehničke dokumentacije za novi most preko Rječine u Lukežima, te vršenje nadzora
 • Izrada izvedbene tehničke dokumentacije za oborinsku i fekalnu kanalizaciju "DRVENIK"
 • Izrada projekta sanacije gradskog deponija u Malom Lošinju i Cresu
 • Izrada i provedba preko 500 elaborata etažiranja stambenih i poslovnih objekata u Rijeci
 • Nadzor nad izvođenjem radova na stambenim objektima A-12, Drenova, Krnjevo 700B
 • Razna vještačenja o stanju poslovnih prostora Grada Rijeke
 • Rješenje imovinsko-pravnih poslova za izgradnju stambenog objekta A-18 na Drenovi
 • Rješenje imovisko-pravnih poslova za izgradnju autobusnih čekaonica i ugibališta u Rijeci i prigradu Rijeke
 • Ishođenje lokacijskih dozvola za više komunalnih objekata u gradu
 • Izrada i provedba parcelacija za mnoge stambene objekte (individualne i zajedničke), za komunalne objekte, saobraćajnice i drugo
 • Izrada elaborata procjene vrijednosti objekata
 • Usluge održavanja stambenog fonda za zgrade u Gradu Kastvu, Općini Čavle, Gradu Bakru, Gradu Kraljevici, Općini Klana i Općini Kostrena
 • Upravljanje stambenim zgradama u Rijeci
 • Etažiranje stambeno-poslovnih zgrada
 • Ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola sa izradom projektne dokumenatcije niskih stambeno-poslovnih objekata, pomoćnih građevina, autobusnih čekaonica, putokaza, reklamnih panoa, objekata komunalne i individualne infrastrukture
 • Procjena nekretnina stambeno-poslovnih građevina
 • Izrada elaborata o stanju objekata škola i domova na području Županije
 • Izrada elaborata o etažiranju ambulanti u Moravicama, Gomirju, Grižanama, Bribiru, Selcima i Novom Vinodolskom, te izrada parcelacijskih elaborata za ambulante u Mrkoplju, Triblju, Loparu i Doma zdravlja u Delnicama
 • Vršenje stručnog i obračunskog nadzora nad dijelom plinifikacije Grada Rijeke
 • Konzultantski poslovi oko rekonstrulcije robne kuće "Ri" u Rijeci
 • Konzultantski poslovi na uređenju i proširenju Autodroma Grobnik
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ugostiteljsko turističkog objekta – Motel na Grobniku
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju obiteljskih i višeobiteljskih građevina
 • Izrada potrebne tehničke dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada – arhitektonski snimak i dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti nezakonito izgrađene zgrade
 • Autotrans garaža – Škurinje (nadzor nad izvođenjem radova)
 • Stanica za tehnički pregled Preluk – HAK (nadzor nad izvođenjem radova)
 • Dom za starije i nemoćne osobe – Veli Lošinj (nadzor nad izvođenjem radova)
 • Stambene i poslovne građevine (nadzor nad izvođenjem radova pri izgradnji od temelja do krova)
 • Rekonstrukcije, sanacije i prve ugradnje liftova u stambenim zgradama (organizacija i nadzor)
 • Rekonstrukcije toplinskih podstanica i kotlovnica stambenih zgrada (organizacija i nadzor)
 • Energetske obnove mnogih stambenih zgrada, fasade, krovovi (projektiranje, organizacija i nadzor)