Foto: Thirdman / Pexels

Projektiranje i arhitektura

Izrada idejnih i glavnih arhitektonskih i građevinskih projekata za izgradnju stambeno poslovnih građevina, te izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, te dogradnju i nadogradnju postojećih objekata.